Uzyskanie kwalifikacji wstępnej kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zmiany dotyczące przeprowadzenia kursów uprawniających do wykonywania transportu drogowego osób zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701). Ustawa ta weszła w życie dnia 3 stycznia 2007 r. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia w życie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. nr 2003/59/WE.